Om Stiftelsen Göteborgs Skyttesport

Inledning

Som många inom skyttesporten redan vet har Kvibergs Skytteförening och Göteborgs Skyttegille gått samman i Göteborgs Skyttesportförening och driver tillsammans med stiftelsen Göteborgs Skyttesport ett projekt kring en ny skyttesportanläggning i Göteborgsområdet, Göteborgs Skyttesportcenter. Bakgrunden till detta är att de anläggningar som föreningarna nu använder, eller tidigare använt, har försvunnit, eller kommer att försvinna för att ge plats åt bostäder och skolor. Syftet med projektet är att säkra goda förutsättningar för vår idrott – för lång tid fram över.

Föreningen och stiftelsen jobbar nu tillsammans för att skapa nya och moderna anläggningar för Skyttesport och vi har i detta arbete samarbetat med kommunen i form av Idrotts och Förenings-förvaltningen (IOFF) och Fastighetskontoret (FK). Den nuvarande planen innebär att nuvarande skytteverksamhet kan förläggas till två anläggningar:

 • En nybyggd anläggning i Kallebäck för banskytte med gevär, pistol och viltmål på 10, 25 och 50 meter, anläggningen har arbetsnamnet Göteborgs Skyttesportcenter
 • Skytte på 300 meter tillsammans med andra föreningar på skjutbana i eller kring Göteborgs kommun. Dialog pågår kring detta.

Vår vision

Vår vision är att Göteborgs Skyttesportcenter skall vara en central och modern anläggning som

 • är anpassad för ett aktivt föreningsliv
 • attraherar göteborgarna till vår verksamhet
 • ger möjlighet att arrangera stora tävlingar

Möjligheter

Genom projektet vill vi skapa en skytteanläggning som är unik i Skandinavien och som ger stora möjligheter för skyttesporten i Göteborg och övriga Västsverige:

 • Möjliggör en utökning av dagens verksamhet för barn, ungdomar, funktionshindrade och äldre
 • Ytterligare utveckling av både dagens elitverksamhet och breddverksamhet
 • Möjlighet att skapa attraktiva företagsaktiviteter som bidrar till att finansiera verksamhet
 • Möjligheter att arrangera stora tävlingar, ta emot klubbar och landslag för träningsläger mm
 • En gemensam anläggning med plats för mycket skytteverksamhet innebär många skyttar kan samlas på ett ställe och där dela på arbete och kostnader för drift och underhåll
 • Vi kan minska/eliminera miljöstörningen från nuvarande skjutbanor (buller minskas och vi kan bland annat ha ett slutet kretslopp för bly och andra metaller från projektiler)

Arbetsform

Projektet jobbar med en rad olika frågor kring verksamhet, anläggningsfrågor, finansiering, miljö mm och vi samarbetar med IOFF och FK för att hitta så bra lösningar som möjligt för skyttet i Göteborg. Skyttesport-förbundet är informerat och stödjer våra planer och deltar aktivt i arbetet med utformning av anläggningen.

Anläggningens utformning och säkerhet

Principerna för utformningen av anläggningen är att den skall ha hög kapacitet och vara funktionellt bra – vi siktar på att skapa den bästa skyttesportanläggningen i landet. Vidare satsar vi på kostnadseffektivitet och att vi skall ha ett mycket enkelt underhåll (dvs låga driftkostnader och minimalt underhållsarbete). Utifrån detta har vi kommit fram till att vi vill bygga en inomhushall på ca 40 x 135 meter i två plan som ger sammanlagt ca 10 000 kvadratmeter inomhusyta. Till detta har vi en utomhusskjutbana för 50 meter i direkt anslutning till inomhushallen, som omfattar ca 60 x 110 meter. För att utomhusskjutbanan skall vara helt säker kommer den att vara omgärdad av betongväggar och utrustad med höjdbländen som innebär att det är omöjligt för en förlupen kula att ta sig utanför skjutbanan. I och med detta kommer vi att uppnå och överträffa alla säkerhetskrav som finns idag och detta med mycket god marginal.

Den preliminära planen är att storleken på anläggningen är enligt följande:

SkjutbanaSkjutplatserKommentarer
10 m inomhus10050 permanenta banor för luftgevär
och luftpistol, utökas till
100 vid stora tävlingar, samt viltmål 10 meter
Finalarena 10/25/50 m
inomhus
14Vanligtvis skjuts 50 m gevär/fripistol med
.22lr. Fungerar som finalarena under
tävlingar.
50 m inomhus 14 50m gevär/fripistol med .22lr. Kan även
användas för omklädning och andra
stödfunktioner vid de största tävlings-
arrangemangen.
25 m inomhus 50 40 ställ för pistolskytte
(Vapengrupp A, B, C, M & R) samt
ytterligare 10 ställ för pistol .22lr.
50 m utomhus 70
+1 viltmål
Utomhusanläggningen kan användas
för gevär, fripistol och viltmål.
Samtliga i kaliber .22lr.

I princip kan alla discipliner ha verksamhet igång samtidigt i anläggningen. Samtliga skjutplatser utrustas med elektronisk markering, men på pistolbanan kan även pappersmål användas beroende på önskad verksamhet. Utöver själva skjutbanorna finns även stora utrymmen för omklädning, café, föreningslokaler, vapenverkstad, gym etc.

Miljö

Då det i dagsläget finns synpunkter och farhågor kring skyttets miljöpåverkan (främst då det gäller buller och spridning av bly), har vi beslutat att Göteborgs Skyttesportcenter skall ha en tydlig miljöprofil. Bland annat innebär detta att vi tillsammans med kommunen har genomfört bullerutredningar som visar att vi med god marginal ligger under de riktvärden som idag finns och detta betyder att vi även kommer att klara en skärpning av reglerna, om detta skulle bli aktuellt i framtiden. Vi räknar med att allt bly och metall från kulorna kommer att återvinnas och vi kommer arbeta vidare kring övriga miljö- och hållbarhetsfrågor.

Inomhusskjutbanan utrustas med kraftfull och energieffektiv ventilation för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö. Anläggningen värms och kyls via energieffektiva värmepumpar som hämtar värme från borrhål. På anläggningens tak är det möjligt att uppföra en större solcellsanläggning för egen produktion av el.

Anläggning öppen för alla

Målbilden är att Göteborgs Skyttesportcenter skall vara öppet för alla skyttar och föreningar i Göteborg som bedriver idrotten skytte inom ramen för Svenska Skyttesportförbundet och Pistolskytteförbundets verksamhet, enligt nedanstående principer:

 • Det skytte som skall bedrivas inom Göteborgs Skyttesportcenter är banskytte med gevär och pistol på 10, 25 och 50 meter
 • Alla föreningar inom Göteborgs kommun som bedriver verksamhet inom Svenska Skyttesportförbundet och/eller Pistolskytteförbundet är välkomna att driva verksamhet i Göteborgs Skyttesportcenter
 • Verksamheten skall bedrivas i enlighet med våra förbunds regler och stadgar

Baserat på detta är det upp till andra föreningar och enskilda skyttar att, om man vill, ansluta sig till Göteborgs Skyttesportcenter. Tanken är att anläggningarna skall vara dimensionerade för att klara av en betydligt större verksamhet än vad som idag finns inom Göteborgs Skyttesportförening. Vi lägger även speciell energi på att anläggingen skall ha hög tillgänglighet för alla oavsett ålder, kön och eventuella handikapp.

Läget i projektet så här långt

Projektarbetet startade under 2012 med att vi, tillsammans med IOFF och FK, såg över möjliga nya lokaliseringar för skytteverksamheten på Kviberg och i Högsbo. Efter att Kallebäck valts ut som huvudalternativ har en rad olika aktiviteter genomförts, bland annat:

 • Ett antal studiebesök på andra skyttesportanläggningar i Norden och i Europa.
 • Tagit fram planritningar för utformningen av skytteanläggningen i Kallebäck
 • Utrett markförhållandena och tagit fram underlag för att kunna kostnadsuppskatta projektet
 • Tagit in ett antal preliminära offerter och tagit fram en kostnadskalkyl
 • Genomfört buller- och vattenutredningar tillsammans med kommunen
 • Arbetat med miljö och hållbarhetsfrågor
 • Vi har sett över olika scenarion för verksamheten i Göteborgs Skyttesportcenter
 • Vi har lagt ner ett omfattande arbete på att förbereda detaljplanen för den nya skjutbanan. —Detaljplanen för den nya skjutbanan har beslutats i Göteborgs kommunfullmäktige 2023-05-25. Detaljplanen överklagades därefter, men Mark- och Miljödomstolen avvisade överklagandet och 2024-03-20 vann detaljplanen laga kraft.

Finansiering och tidplan framöver

Ett projekt av den här storleksordningen är självklart kostnadskrävande. Den viktigaste pusselbiten då det gäller finansiering är att stiftelsen Göteborgs Skyttesport har sålt den mark på skjutbanan i Högsbo, som man tidigare ägde. Denna mark skall enligt det av kommunen beslutade programmet för norra Högsbo användas för bostadsbyggnation. Just nu pågår förberedande arbeten för detaljplanen i Högsbo och när detaljplanen så småningom är klar och vinner laga kraft kommer en större tilläggsköpeskilling att betalas ut till stiftelsen och detta innebär att den nya skjutbanan i Kallebäck blir fullt finansierad och att bygget där kan starta.

Frågor

För eventuella frågor kring projektet – kontakta Dan Jonsson, ordförande i Stiftelsen Göteborgs Skyttesport, via telefon (0703-79 12 29) eller e-post dan.a.jonsson@icloud.com.